O Fundacji

Fundacja pod nazwą „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”, ustanowiona została w dniu 8 grudnia 2017 r. przez Olgierda Łukaszewicza – jej Fundatora, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Sławomirem Ogonkiem, aktem notarialnym za numerem repertorium: A nr 5868/2017 i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późń. zm.) oraz Statutu Fundacji.

Powody założenia Fundacji wskazaliśmy w Preambule Statutu Fundacji, której całą treść przytaczamy poniżej:

Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpowiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy” (1831).

Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to przeciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji zależy również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z europejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw niniejszej Fundacji, jej celów i działalności, którą zamierza prowadzić.

Powyższe cele połączyły Fundatora Olgierda Łukaszewicza, Członków Rady i Zarządu Fundacji, którzy postanowili podjąć się ich realizacji wspólnymi siłami.