Statut Fundacji

Statut Fundacji
“My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”

Preambuła
Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpowiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy” (1831).

Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europejskiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to przeciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji zależy również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z europejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw niniejszej Fundacji, jej celów i działalności, którą zamierza prowadzić.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona w dniu 8 grudnia 2017 przez Olgierda Łukaszewicza, zwanego dalej „Fundatorem”, r w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 61 lok. 132, przed notariuszem Sławomirem Ogonkiem aktem notarialnym za numerem repertorium: A nr 5868/2017 . , działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późń. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Fundacjach” oraz niniejszego Statutu.
2. W obrocie międzynarodowym Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 2
Fundacja uzyskuje osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy ds. kultury.

§ 5
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 6
1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może realizować zadania we współpracy z innymi podmiotami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, kluby, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji oraz posiadać udziały w spółkach, spółdzielniach i innych podmiotach.

§ 7
Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cele fundacji i sposoby ich realizacji

§ 8
1. Celem Fundacji jest:

1) umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności;
2) krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy;
3) praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości;
4) kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy;
5) krzewienie wartości europejskich, sformułowanych w Traktatach Europejskich.
2. Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności, jako cele organizacji pożytku publicznego.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, wynikających z celów Fundacji, w szczególności w szkołach podstawowych, średnich, wyższych, seminariach duchownych, domach kultury, towarzystwach oświatowych i innych placówkach edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych i sportowych;
2) przygotowywanie materiałów i opracowań (zbiorów dokumentów, podręczników, informatorów, filmów itp.), służących wyżej wymienionym inicjatywom;
3) prowadzenie badań, analiz, studiów i ekspertyz, w tym związanych z rozwojem kulturowym, cywilizacyjnym, europejskim, społecznym i gospodarczym Polski i Europy, w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, a także związanych z europejskimi postawami Polaków i zagrożeniami dla miejsca Polski w Europie oraz popularyzowanie wyników tych badań;
4) animowanie imprez kulturalno-artystycznych, wyrażających ideę europejską i pozostałe cele Fundacji;
5) organizowanie imprez publicznych, wystaw, wernisaży, odczytów, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych, spotkań z autorami i innych imprez, prezentujących i promujących wartości europejskie;
6) organizowanie przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych, służących promocji kultury polskiej i europejskiej;
7) organizację przedsięwzięć, mających na celu wymianę doświadczeń i integrację środowisk proeuropejskich;
8) organizację przedsięwzięć służących przezwyciężanie barier w relacjach między narodami, grupami społecznymi, etnicznymi, mniejszościami w Polsce i w Europie, zwłaszcza poprzez sztukę i kulturę;
9) promowanie ochrony środowiska naturalnego w Polsce i w Europie oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan;
10) współpracę w realizacji celów Fundacji z władzami publicznymi, osobami, organizacjami, samorządami, środowiskami nauki, kultury, sztuki, polityki i gospodarki i wspólnot religijnych, w kraju i za granicą;
11) wspieranie inicjatyw, instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu naukowym, społecznym i kulturalnym, artystów i stowarzyszeń, tworzenie klubów dyskusyjnych,
12) upowszechnianie kultury, wyrażającej wartości europejskie;
13) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów oraz konferencji;
14) wspieranie innych inicjatyw, przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
15) wspieranie osób, instytucji i organizacji, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
16) tworzenie i wdrażanie programów i projektów, zgodnych z celami Fundacji;
17) przygotowywanie i finansowanie publikacji w zakresie kultury, edukacji artystycznej, kulturalnej, społeczno-politycznej;
18) współpracę z mediami, zwłaszcza w zakresie upowszechniania kultury, a także celów i działalności Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, w tym nieruchomości
i ruchomości, a także inne mienie i prawa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów,
2) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
3) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
4) opłat i składek, uiszczonych przez uczestników programów, organizowanych przez Fundację.
2. Dochody uzyskiwanie z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 12
1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w od osób trzecich

Rozdział IV
Organy fundacji

§ 13
Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji
2) Rada Fundacji
3) Fundator

Zarząd Fundacji

§ 14
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji i kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator, który może powołać do Zarządu także swoją osobę, o ile nie jest jednocześnie członkiem Rady Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu. Powołując członków Zarządu wieloosobowego Fundator określa, który z członków Zarządu wykonywać będzie obowiązki Prezesa Zarządu i ewentualnie Wiceprezesa Zarządu. Powołanie Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) odwołania przez Fundatora,
2) złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji,
3) śmierci członka Zarządu,

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Fundatora w każdym czasie.

§ 15
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub 2 członków Zarządu działających łącznie.
3. W umowach pomiędzy Fundacją a Fundatorem Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd, chyba że Fundator jest członkiem Zarządu. W takim przypadku Fundację reprezentuje 2 członków Rady Fundacji.
4. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez 2 członków Rady Fundacji.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z członków Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym na co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach.
3. Wszelkie sprawy wymagające decyzji Zarządu mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez odbycia posiedzenia. Decyzja podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu decyzji. Podjęcie decyzji w tym trybie wymaga pisemnego potwierdzenia podjęcia decyzji przez Prezesa Zarządu, lub – w razie jego nieobecności – innego członka Zarządu,
o czym zawiadamia on następnie wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 17
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) prowadzenie bieżących spraw Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) prowadzenie spraw powierzonych przez Radę lub Fundatora oraz podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady lub Fundatora,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
5) zatrudnianie pracowników i współpracowników, niezależnie od formy prawnej i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
2. Zarząd składa Fundatorowi i Radzie sprawozdanie ze swej działalności do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. Do wysokości wynagrodzenia członków Zarządu stosuje się ograniczenia, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Rada Fundacji
§ 18
1. Rada jest organem nadzorczym i opiniodawczym Fundacji, o kompetencjach określonych niniejszym Statutem.
2. Rada składa się z od 3 do 9 członków.
3. Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołuje Fundator, który może powołać do Rady także swoją osobę, o ile nie jest jednocześnie członkiem Zarządu. Powołanie Członka Rady następuje na czas nieoznaczony.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) odwołania przez Fundatora,
2) złożenia pisemnej rezygnacji na adres Fundacji,
3) śmierci członka Rady,
5. Rada Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.

§ 19
1. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Do wynagrodzenia członków Rady stosuje się ograniczenia, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących organizacji pożytku publicznego

§ 20
1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub 2 członków Rady, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym na co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady oraz Fundator, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Wszelkie sprawy wymagające uchwały Rady mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez odbycia posiedzenia. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu decyzji. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga pisemnego potwierdzenia podjęcia uchwały przez Przewodniczącego Rady lub – w razie jego nieobecności – przez innego członka Rady, o czym informuje on następnie pozostałych członków Rady. Głosowanie w powyższym trybie wyłączone jest w sprawach dotyczących rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniu (lub poprzez udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy podejmowaniu uchwał, w razie równiej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 21
Do kompetencji Rady należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
2) nadzór i kontrola pracy Zarządu Fundacji, co do zgodności ze Statutem, należytej staranności i prawidłowego realizowania celów Fundacji,
3) badanie wszelkich dokumentów i danych, dotyczących działalności Fundacji oraz żądanie wyjaśnień od członków Zarządu,
4) składanie sprawozdań z działalności Rady Fundatorowi,
5) doradzania Zarządowi i Fundatorowi w sprawach przedłożonych Radzie, w tym opiniowanie zagadnień i projektów, przedłożonych przez Zarząd lub Fundatora,
6) przedstawianie Zarządowi lub Fundatorowi opinii, inicjatyw, propozycji, we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§ 22
Rada składa Fundatorowi sprawozdanie ze swej działalności do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Rozdział V

Fundator

§ 23
Do kompetencji Fundatora należy:

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu w całości lub poszczególnych członków Zarządu, w tym w Prezesa Zarządu,
2) powoływanie i odwoływanie Rady w całości lub poszczególnych członków Rady, w tym w Przewodniczącego Rady i ewentualnie Wiceprzewodniczącego,
3) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, przy czym zmiana Statutu może dotyczyć Statutu w całości, jak i każdego jego paragrafów z osobna, włącznie ze zmianą celów Fundacji, sposobu ich realizacji, ustroju władz i sposobu reprezentowania Fundacji, źródeł dochodów Fundacji i zaciągania zobowiązań przez Fundację oraz w przedmiocie podjęcia lub zakończenia przez Fundację działalności gospodarczej,
4) podjęcie decyzji w sprawach połączenia Fundacji z inną fundacją,
5) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji, wyznaczeniu likwidatora Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej zlikwidowaniu,
6) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Rady z ich działalności,
7) przyjmowanie zasad funkcjonowania Fundacji, Zarządu lub Rady w formie odpowiedniego regulaminu lub regulaminów,
8) składanie Przewodniczącemu Rady wniosków o zwołanie posiedzenia Rady oraz uczestniczenie w posiedzeniach Rady, z tym, że jeżeli Fundator nie jest członkiem Rady Fundacji uczestniczy w jej posiedzeniach bez prawa głosu,
9) składanie Prezesowi Zarządu wniosków o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z tym, że jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu Fundacji uczestniczy w jego posiedzeniach bez prawa głosu,
10) wyrażanie pisemnej zgody na nabycie lub zbycie przez Fundację nieruchomości oraz innych praw majątkowych o wartości powyżej 20.000 PLN,
11) wyrażanie pisemnej zgody na obciążenie majątku Fundacji ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zaciągnięcie kredytu o wartości wyższej niż 10.000 zł
12) wyrażanie pisemnej zgody na złożenie przez Zarząd oświadczeń o odrzuceniu spadku przez Fundację,
13) wyrażanie pisemnej zgody na nabycie przez Fundację udziałów w spółkach lub utworzenie spółki z udziałem Fundacji,
14) przedkładanie Zarządowi i Radzie propozycji, wniosków i uwag we wszystkich sprawach, dotyczących Fundacji.

Rozdział VI
Zmiana statutu

§ 24
1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga pisemnej decyzji Fundatora lub uchwały Rady Fundacji, w przypadku określonym w § 28 Statutu.

2. Zmiana Statutu Fundacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być dokonana zarówno w części, jak i w całości, również w zakresie sposobu realizacji celów Fundacji, ustroju władz i sposobu reprezentowania Fundacji, źródeł dochodów Fundacji i zaciągania zobowiązań przez Fundację oraz w przedmiocie podjęcia lub zakończenia przez Fundację działalności gospodarczej.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje samodzielnie Zarząd za zgodą Rady i Fundatora lub odpowiednio osoby, określonej w § 28 Statutu.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji, wyznaczeniu likwidatora Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej zlikwidowaniu, podejmuje Zarząd za zgodą Fundatora. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o celach działaniach, tożsamych z celami Fundacji lub do nich zbliżonych.

§ 27
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdania ze swej działalności.

§ 28
1. W razie śmierci Fundatora Rada Fundacji uzyskuje dodatkowe kompetencje, przewidziane w ust. 2 i 3 poniżej , pod warunkiem jednak, że będzie składać się z przewidzianej w niniejszym Statucie minimalnej liczby członków. Jeżeli w chwili śmierci Fundatora albo w każdym innym czasie po śmierci Fundatora obsadzony będzie niepełny skład Rady Fundacji (w stosunku do minimalnej liczby przewidzianej w Statucie) członkowie lub członek Rady Fundacji powinni dokooptować do składu Rady Fundacji brakującą liczbę osób, w drodze decyzji podjętej jednogłośnie przez dwóch członków Rady albo w drodze decyzji podjętej jednoosobowo przez pozostałego jedynego członka Rady. Decyzja o dokooptowaniu powinna być sporządzona w formie pisemnej, z podpisami albo podpisem notarialnie poświadczonymi. W przypadku braku uzupełnienia liczby członków Rady Fundacji do minimalnej liczby określonej Statutem w drodze dokooptowania, brakujących członków Rady Fundacji wyznaczy najstarszy wiekiem spadkobierca Fundatora.
2. Po śmierci Fundatora, Rada Fundacji powołuje i odwołuje swych członków uchwałą podjętą jednogłośnie. W głosowaniu nie uczestniczy członek Rady, którego dotyczy uchwała.
3. W razie śmierci Fundatora, Rada Fundacji otrzymuje dodatkowo kompetencje, określone w § 23 niniejszego Statutu.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2017 r.

___________________________
Olgierd Łukaszewicz
Fundator