Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-536 przy Alejach Ujazdowskich pod nr 45, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 713123 (akta rejestrowe Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie), posiadająca NIP 7010797759, określana dalej jako Fundacja.
 2. Fundacja pozyskuje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia określonej w Statucie Fundacji działalności pożytku publicznego. Administrator nie pozyskuje i nie przetwarza danych osobowych, które nie są niezbędne dla jej celów statutowych. 
 3. Udostępnienie Fundacji danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację mogą być przez nią udostępnione podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdy taka konieczność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, lub wówczas, gdy konieczność taka wynika z celu udostępnienia danych osobowych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przez okres czasu niezbędny dla realizacji celu, w jakim dane zostały udostępnione.
 6. Fundacja zapewnia środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Fundację w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.  
 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO) prawo do:
 • uzyskania od administratora informacji o zakresie i celach przetwarzania danych osobowych,
 • uzyskania od administratora informacji o planowanym okresie przechowywania danych,
 • sprostowania danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia przez administratora danych osobowych w przypadku, gdy dane te nie są niezbędne do celów, dla których były pozyskane i przetwarzane,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jak możesz pomóc naszej Fundacji?

1. Zdecyduj, jaką kwotę chcesz przekazać na rzecz na realizacje celów fundacji. Może to być  20, 50 czy nawet 100 złotych – to zależy od Ciebie. Dla nas każda złotówka ma wielką moc sprawczą!
2. Wybierz swój ulubiony dzień, w którym wybierzesz się na pocztę lub odwiedzisz swój bank, również ten internetowy!
3. Zastanów się, z jaką częstotliwością chcesz nam pomagać. Regularnie, to nie zawsze znaczy co miesiąc. Możesz wspierać nas raz na kwartał czy co dwa tygodnie.
4. Jeżeli zdarza Ci się zapominać o takich sprawach, warto ustawić stałe zlecenie przelewu w swoim banku. Wtedy pomoc płynie do nas regularnie, a Ty nie musisz pamiętać o wykonywaniu wpłat.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami: tel.: +48/783-914-531 lub e-mail: fundacja@MyObywateleUE.org lub korzystając z formularza na stronie Kontakt.